اعضای هیات علمی

 

دکتر سعید اسلامی، دانشیار

دکتر سپیده الیاسی، استادیار

دکتر حسام الدین حسینجانی

دکتر امیرهوشنگ محمدپور، استاد

دکتر زینت حیدری، استادیار