اعضای هیات علمی

 

دکتر امیرهوشنگ محمدپور، استاد

دکتر سعید اسلامی، دانشیار

دکتر سپیده الیاسی، استادیار

دکتر حسام الدین حسینجانی