امتحان درس واژه شناسی روز 27/4/96 (سه شنبه) ساعت 8 صبح می باشد.

امتحان درس واژه شناسی روز 27/4/96 (سه شنبه) ساعت 8 صبح می باشد.