معرفي گروه:
رشته داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) در ایران از سال 1370 در کشور ما پا به عرصه وجود نهاد و از سال 1374 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش دستیار تخصصی داروسازی بالینی شروع شد.
گروه داروسازی بالینی در دانشکده داروسازی مشهد از سال 1388 با تفکیک از گروه فارماکودینامی و سم­شناسی و تعداد 4 عضو هیات علمی فعالیت خود را آغاز کرد .درحال حاضر با 3 عضو هیات علمی و با حضور جناب آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به عنوان مدیر گروه، در دانشکده داروسازی و همچنین حضور در دو بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) فعالیت خود را به طور توانمند ادامه می دهد.د ادامه مطلب