رشته داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) در ایران از سال 1370 در کشور ما پا به عرصه وجود نهاد و از سال 1374 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش دستیار تخصصی داروسازی بالینی شروع شد.
گروه داروسازی بالینی در دانشکده داروسازی مشهد از سال 1388 با تفکیک از گروه فارماکودینامی و سم­شناسی و تعداد 4 عضو هیات علمی فعالیت خود را آغاز کرد .درحال حاضر با 3 عضو هیات علمی و با حضور جناب آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به عنوان مدیر گروه، در دانشکده داروسازی و همچنین حضور در دو بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) فعالیت خود را به طور توانمند ادامه می دهد.

گسترش کیفیت آموزشی در دو سطح عمومی و تخصصی با فراهم کردن امکان پذیرش دستیار تخصصی در رشته­ی داروسازی بالینی در دانشکده داروسازی مشهد و توسعه و بهينه سازي فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و خدمت بهتر و بیشتربه بیماران از اهداف گروه داروسازی بالینی می باشد. امید است که درخت پرباراين گروه هرروز پربارتر وتوان مند تر شود.

 

داروسازی بالینی یکی از رشته های تخصصی داروسازی است که در زمینه کاربرد علوم دارویی و دارودرمانی در بالین بیماران فعالیت دارد. مهمترین رسالت این رشته ارتقاء تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها و کمک به بهبود نتایج و پیامد های درمانی در بیماران می باشد. همچنین متخصصین این رشته مدیریت و یا اجرای طرح های پژوهشی و بالینی مرتبط با دارودرمانی را بر عهده دارند. خدمات متخصصین داروسازی بالینی در هر دو حیطه بیماران بستری و بیماران سر پایی بوده و متخصصین این رشته با مرور تاریخچه قبلی و فعلی دارودرمانی بیماران، ارزیابی و پایش درمان و نیز مشکلات احتمالی مرتبط با دارودرمانی به استفاده ایمن تر و مؤثر تر داروها کمک می کنند. برخی از وظایف این گروه از متخصصین بررسی تاریخچه دارویی بیمار، ارائه مشاوره های مرتبط با دارودرمانی به پزشکان و سایر اعضاء تیم درمانی،نظارت بر تجویز منطقی دارو، نظارت بر مصرف صحیح دارو توسط بیمار، بررسی عوارض جانبی داروها و گزارش آنها، پیگیری غلظتهای دارویی در بیماران برای جلوگیری از مسمومیتها، دستیابی به دوز صحیح درمانی (پایش) و در مجموع کمک به بهبود نتایج درمان و کاهش مدت بستری شدن بیماران می باشد.

خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی

نمابر : 3882325 05

تلفن  : 31801100 051
 
کد پستی :17871  91886
 
شماره تماس داخلی مدیرگروه : 592